სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ენდოკრინოლოგი

ქეთევან მიქაძე

ქეთევან მიქაძე - ენდოკრინოლოგია. სათაო კლინიკა

კონსულტაციის ღირებულება: 45 ლარი

 

 

განათლება

• 1973 - 1979 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
• 1979 - 1980 თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფო ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ინტერნატურა
• 1983 - 1987 თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი ენდოკრინოლოგიის კათედრა - კლინიკური ორდინატურა
• 1989 - 1993 დიპლომისშემდრომი განათლების ინსტიტუტი - სპეციალიზაცია ენდოკრინოლოგიაში

სამუშაო გამოცდილება

• 1980 - 1983 სანატორიუმი „ლიკანი" - ექიმი-თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი
• 1987 - 1988 თვალის რესპუბლიკური საავადმყოფო - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
• 1988 - 1996 ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - უფროსი ლაბორანტი
• 1993 - 1996 ქ. თბილისის N1 კლინიკური საავადმყოფოს ენდოკრინოლოგიური განყოფილება - ექიმი-ენდოკრინოლოგი
• 1996 - დღემდე აკად. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიც" - ექიმი-ენდოკრინოლოგი

პედაგოგიური გამოცდილება

• 1993 - 2011 პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის ენდოკრინოლოგიის კათედრა - მიმართულება შინაგანი სნეულებანი, ენდოკრინოლოგია

პუბლიკაცია

• Первоочередные задачи ло лрофилактике зндемического зоба в Грузии – Слвременные методы лечения и профилактиаи сахарного диабета и заболевании щитовидной железы, Тезисы докладов Душамбе с. 96 - 97, 1989г.
• Распространение зоба в некаторых раионах Грузии – Сборник трудов Тбилисского Института Усовершествования Врачей, с. 100 - 102, 1990г.
• Состоянии щитовидной железы у детей и подростков в различных районах Республики Грузия – Проблемы Эндокринологии – Т. 38, с. 25 – 26, Москва, 1992г.
• მონაცემები საქართველოში შაქრიანი დიაბეტის გავრცელების შესახებ – სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ. 70 – 72, 1992 წ.
• ენდემიური ჩიყვის გავრცელების დინამიკა საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში 1985–1991 წ.წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ. 72 – 74, 1992 წ.
• ენდემიური ჩიყვის გავრცელება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ბავშვებსა და მოზარდებში 1990– 1991 წ.წ. მონაცემების მიხედვით. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ.99 – 101, 1992 წ.
• სისხლის მიმოქცევის ნერვული რეგულაცია დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათიის დროს. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი. თბილისი. გვ.101 – 104, 1992 წ.
• Сравнителбная динамика распространения зоба и различных регионах Грузии плсле аварии ЧАЕС – Сучасни проблемы зкспериментального клиническли эндокринологии. Киев. с. 277, 1994 г.
• ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა დაავადებათა სიხშირე ენდოკრინოლოგიური კლინიკის ამბულატორიულ ავადმყოფთა შორის – ქრონიკულ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია და პროფილაქტიკა. თბილისი – გვ.31, 1998 წ.
• DiabeticFoot Complidations incidence in Georgia – Diabetes, Nutrition & Metabolism Clinical and Experimental – Vol 12 N 3, p. 215, 1999
• Thyroid Nodules – Frequency of detevtion by ultrasoumd data avd outcomes of conservative treatment – The Thyroid and Environment Merck European Thyroid Symposium. Budapest. June 22 – 25. Schallauer Sttudgard, New York. Editors Ference Peter Wilman M.Wiersinge, Ulnke Hostalek. P. 365 2000
• Diabetic Retinopathy and Cardiovascular discase in Tipe 2 Diabetes in Tbilisi –Akad.Ann.Diabetol. N.S. Paulescu Institute 23.01.2000 (Akademic Annals of Diabetology) Vol 1, p. 23 2000
• ქვემო კიდურების დიაბეტური გართილებების სიხშირე საქართველოში –– ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სასელმწიფო ყნივერსტეტის შრომათა კრებული ––მედიცინა ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე –– თბილისი გვ. 29 – 34, 2000
• დიაბეტური რეტინოპათია და გულსისხლძარღვთა სისტემის მხრივ გართულებების სიხშირე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის დროს –– დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო აკადემიის შრომათა კრებული, ტომი XXVIII., გვ. 152 – 157, თბილისი 2000
• თავის ტვინისა და გულის სისხლძარღვების მხრის ქრონიკულ გართულებათა გავრცელება შაქრიანი დიაბეტის (ტიპი 2) მანიფესტაციის პირველ წლის განმავლობაში – კარდიოლოფია და შინაგანი მედიცინა (საქართველოს საერთაშორისო კარდიომიოპათიის საზოგადოება) N4, გვ. 30 – 37, თბილისი 2003
• კვანძოვანი ჩიყვი – კონსერვატული მკურნალობის პრინციპები და ეფექტურობის ფარგლები – კლინიკუეი და ექსპერიმენტული ენდოკრინოლოგიის მოამბე. N 1 (1) გვ. 11, 2004
• Prevalence of Chronic Carfiovascular Complications in newly Diagnosed Tipe @ Diabetic Patients - Endocrine Abstracts 8th European Congress of Endocrinolofy incorporating Thr British Endocrine Sosieties, 1 – 6 April 2008. Glasgow. UK Vol.11, p. 269 2006
• Results of fine needle aspiration biopsy of Thyrroid Nodules in region of mild iodine deficience - Endocrine Abstracts 8th European Congress of Endocrinolofy incorporating Thr British Endocrine Sosieties, 1 – 6 April 2008. Glasgow. UK Vol.11, p. 801 2006
• Metabolic Disorders and their Correlation with Testosterone Level in Caucasian Male Patients , Reprodactive Endocrinology p. 197 – 198 AACE Las Vegas 2014
• Screening Study of Iodine Deficiency Staius and Thyroid Diseases in Caucasian Children Abstract book.Thyroid Disease p. 260 - 261 2014
• გაიდლაინი – ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი დაავადებების მართვა (თანაავტორი). დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წ. 21 მაისის N01–150/ ო ბრძანების საფუძველზე
• A rare sunchronous presentation of aldosterone producing adenoma and multifocal papillary thyroid microcarcinoma. Endocrine Abstracts (2016) 40 P23 / DOI:10. 1530/endoabs.40.P23

სერტიფიკატები

• 1994 - EASD Postgraduate Education Programme – IDF twinning programme between Israel and Georgia
• 1997 Boehringer Mannheim – Lilly Alliance Amputation Prevention Iniciative "Diabetic Foot Prevention Programme" - გამარჯვებული
• 2001 სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ენდოკრინოლოგია
• 2003 თირეიტოქსიკოზის სინდრომის მრავალსახეობის დიფერენციული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები - საქართველოს ექიმთა კონგრესი „საქართველოს ჯამრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები"
• 2003 კლინიკური დიაბეტოლოგიის აქტუალური პრობლემები
• 2003 შაქრიანი დიაბეტი და გულსისხლძარღვთა დაავადებები, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
• 2003 - 2006 ტიპი 2 დიაბეტის მართვა თანამედროვე ორალური პრეპარატებით
• 2003 ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები
• 2004 მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდოლოგიური საფუძვლები
• 2004 თერაპიული, ქირურგიული, გინეკოლოგიური, პედია–ტრიული სეფსისის და სეპტიური შოკის მიმდინარეობის თავისებურებანი და მათი მართვა
• 2005 17th European Congress of Endocrinology
• 2005 ლაბორატორიების ხარისხის გარე კონტროლის ევროპული რეგულაცია და რეფერენს ლაბორატორიის ევროპული მოდელი
• 2006 იოდდეფიციტის ეპიდემიოლოგიის, დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკის და მონიტორინგის აქტუალური საკითხები
• 2006 ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობანი ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში და ახალშობილებში
• 2006, 2012, 2014 Annual Meetingы of the European Thyroid Association
• 2007, 2011 International Congresses on Prediabetes and the Metabolic Syndrome
• 2007 - 2014 Annual Meetings of European Association fot the Study of Diabetes
• 2008 16th Congress of European Association fot the Study of Obesity
• 2008, 2012 - 2013 International Congress of Endocrinology
• 2009 9th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoartritis
• 2009 7th International Conference on Bone and Mineral Research and 9th International Osteoporoses Synposium
• 2010 Practical management of Thyroid Cancer. State of the art and perspectives
• 2011 World Diabetes Congress
• 2012 European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis
• 2013 73rd Scientific Sessions of American Diabetes Association
• 2014 ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა პოლიპროფილური სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში
• 2014 - 2015 World Congress of Osteoporosis, Osteoartritis and Musculosceletal Diseases
• 2014 23rd Annual Scientific and clinical Congress of American Association of Clinical Endocrinologists
• 2015 83rd Congress of the European Atherosclerosis Sosiety
• 2015 Annual Congress European Society of Cardiology
• 2015 EASD Postgraduate Training Course on Clinical Diabetes
• 2015 Diabetes Mellitus /Masterclass/
• 2015 The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension
• 2016 - ESE Basic Endocrinolgy Course on ''ENDOCRINE AND NEUROENDORCINE CANCER''
• 2016 - 39th Annual Meeting of the European Thyroid Association
• 2016 - 52nd EASD Annual Meeting

ორგანიზაციების წევრობა

• საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება
• საქართველოს ექიმთა ასოციაცია
• საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი ასოციაცია
• საქართველოს ოსტეოპოროზის ასოციაცია
• American Association of Clinical Endocrinology
• European Thyroid Association
• European Association for the study of Diabetes
• European Sosiety of Endocrinology
• European Atheroscleroses Society

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4