სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ინფექციონისტი

ლალი შარვაძე

 

დაბადების თარიღი
08.01.1959

თანამდებობა
შიდსის და იმუნოდეფიციტების დისპანსერული განყოფილების გამგე

წოდება
ასოცირებული პროფესორი

სამუშაო ადგილი
ინფექციური დაავადებების, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის კვლევითი ცენტრი

მისამართი:
თბილისი, საქართველო ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. 16 ტელ.:39 91 43; 39 91 44; ]ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

განათლება და კვალიფიკაცია:
1980-1986 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (დიპლომი: წარჩინებით. ИВ ¹ 259278) 01.1995-04.1995 დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. სპეციალიზაცია ინფექციურ დაავადებებში (სერთიფიკატი: ივ ¹ 259278) 30.08.2001 სალიცენზიო გამოცდა სპეციალობაში: ინფექციური დაავადებები (სერთიფიკატი: სერია Iა 08. ¹ 014815) 2007. დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში (დიპლომი ¹000038)

ტრენინგები:
10.06.1997-21.06.1997 გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენრი. თბილისი. ტრეინინგი გადაუდებელ მედიცინაში გრეიდის სამედიცინო სისტემით (სერთიფიკატი ¹ A 0561). 02.1999 samedicino akademia. moskovi, ruseTi. treiningi hepatologiaSi (sertifikati) 2000 vaSingtonis universiteti, sieTli. aSS. treiningi: “sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi da Sidsi” (serTifikati). 2001 alabamas universiteti, birminhemi, aSS, treiningi. “sazogadoebrivi jandacva, Sidsi, tuberkulozi da sqesobribi gziT gadamdebi daavadebebi” (serTifikati). 2002 ruseTis mecnierebaTa akademia. bioorganuli qimiis Semiakinis da ovCianikovis instituti. moskovi. treiningi bioteqnologiis ganviTarebis dargSi. aSS-ruseTis erToblivi programa (serTifikati) 2004 WHO (jandacvis msoflio organizaciis) treiningi “aiv infeqcia Sidsis mkurnalobis erovnuli srandartebis SemuSaveba” (serTifikati) 10.2004 BTEP (amerikis jandacvis bioteqnologiuri TanamSromloba) da CRDF –s programa samecniero inglisuri enis intensiuri swavlebis Sesaxeb. (serTifikati) 12.2004 jon-hopkinsis universiteti. baltimori. aSS. treiningi: “aiv infeqcia/Sidsis mkurnaloba” (serTifikati) 2005 diabetis saswavlo centri. Tbilisi. treiningi: ”Saqriani diabeti” (serTifikati) 2005 WHO ევროპის რეგიონული ბიურო და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი. ტრეინინგი: აივ ინფექცია/შიდსის კლინიკური მენეჯმენტი. (სერთიფიკატი) 2006 აშშ ჯანდაცვის დეპარტამენტი. ბიოტექნოლოგიის განვითარების პროგრამა (BTEP). ტრეინინგი შემდეგ საკითხებში: ბიოუსაფრთხოება, გრანტების წერა, ბოეთიკა, ინტელექტუალური რესურსები, პროექტების მენეჯმენტი (სერთიფიკატი). 2006 ამერიკის საერთაშორისო ჯანდაცვის კავშირი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ტრეინინგი: ”ჯანდაცვის მომსახურების მართვა” (სერთიფიკატი) 2006 ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი. თბილისი. ტრეინინგი: ”ფრინველის გრიპი” (სერთიფიკატი). 2007 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და დაავადებათა კონტროლის და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი. ტრეინინგი: “განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კლინიკური გამოვლენა” (სერთიფიკატი) 2007 WHO evropis regionuli biuro da infeqciuri paTologiis, Sidsis da klinikuri imunologiis s/p centri. treiningi: aiv infeqcia/Sidsis mkurnaloba. 2007 WHO evropis regionuli biuro da infeqciuri P paTologiis, Sidsis da klinikuri imunologiis s/p centri. treiningi: “HIV/HBV da HIV/HCV ko-infeqciebis klinikuri menejmenti” (serTifikati) 2007 tuberkulozis da filtvis daavadebaTa erovnuli centri. Tbilisi. treiningi: “tuberkulozis ko-infeqciis marTva aiv infeqcia/Sidsis dros” (serTifikati) 2007 samedicino, socialur- ekonomikur da kulturul sakiTxTa centri-uranti. Tbilisi. treiningi ”saqarTveloSi CanacvlebiTi Terapiis zogadi principebi”(serTifikati) 2007 emoris universiteti. aSS. Aatlanta. treiningi: “aiv/SidsiT avadmyofTa mkurnaloba” (serTifikati) 2008 WHO evropis regionuli biuro da infeqciuri P paTologiis, Sidsis da klinikuri imunologiis s/p centri. treiningi: aiv infeqcia/Sidsis mkurnaloba (certifikati)

სამუშაო გამოცდილება:
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია. უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 1989- 2001 შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი. ექიმი ინფექციონისტი 1998- 2006 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამედიცინო ფაკულტეტის. მოწვეული პედაგოგი. 2001-2005 სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი. ექიმი ინფექციონისტი 2005-დღემდე სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი. შიდსის და იმუნოდეფიციტების დისპანსერული განყოფილების გამგე 2000- დღემდე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი (NCDC) კონსულტანტი 2001 –დღემდე “Hoffman- La-Roche” -შვეიცარული ფარმაკოლოგიური ფირმა. მთავარი კონსულტანტი ჰეპატოლოგი. 2006-დღემდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექიმ-სპეციალისტთა ერთობლივი კომისიის წევრი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 17.01.06წ ¹121, ¹13/ნ. 2006-2008 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი. 2008-დღემდე ქართულ-ფრანგული ჰეპატოლოგიური კლინიკა ”ჰეპა” konsultanti. eqimi infeqcionisti. 2008-დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:
2005-დღემდე ევროპის ღვიძლის დაავადებათა შესწავლის ასოციაციის (EASL) წევრი 2004-დღემდე საქართველოს ინფექციური დაავადებების, ჰეპატოლოგიის, პარაზიტული დაავადებების, ეპიდემიოლოგთა და მიკრობიოლოგთა სამეცნიერო ასოციაციის წევრი. 2008-დღემდე ინფექციურ დაავადებათა საერთაშორისო ასოციაციის (IშID) წევრი

ჯილდოები:
2000 საქართველოს ღირსების მედალი საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 6 თებერვლის ¹107 განკარგულება. 2006 დამსახურებული მედიკოსის მედალი სრულიად საქართველოს მედიცინის მუშაკთა დაცვის ასოციაციის პრეზიტენტის 2006 წლის 2 თებერვლის ¹1-0 ბრძანებით. 2006 მადლობის სიგელი სრულიად საქართველოს მედიცინის მუშაკთა დაცვის ასოციაციის პრეზიტენტის ბრძანებით.

სამეცნიერო სტატიები:
1. Sharvadze Lali, Tsertsvadze Tengiz, Gabunia P. Hematological Disorders In patients with Chronic HCV Infection – Hematology and Transfusiology news –the international collection is peer reviewed. Kyiv 2005 #2 pg.48 2. Gabunia Pati, Saralidze T, Sharvadze Lali, Primary Lymphoma CNS in AIDS patients Hematology and Transfusiology news –the international collection is peer reviewed. Kyiv 2005 #2 pg.101-103 3. Sharvadze Lali , Tsertsvadze Tengiz, Gabunia Pati. Anemia during IFN/RBV Therapy for HCV and Correction with Epoetin alfa. Journal of Hematology and Transfusiology news –the international collection is peer reviewed. Kyiv 2005 #3 pg.114-119 4. Gabunia P.G., Saralidze T.G., Tsertvadze T.N., Sharvadze L.G. ANEMIA OF CHRONIC DISEASES. Journal of Hematology and Transfusiology news – The international collection is peer reviewed. Kyiv 2005 #3 pg.136-139 5. Tsintsadze M, Vepkhvadze N, Tsertsvadze T, Gabunia P,Stvilia K, , Sharvadze Lali. HIV/AIDS epidsituation in penitentiary system of Georgia SAKARTVELOS SAMEDICINI MOAMBE, ISSN 1512-1062. October-December 2005 pg. 77- 80 6. Gochitashvili N., Tsertsvadze T., Gatserelia L., Abashidze L., Sharvadze L. Relationship of Neurological Manifestation, CD4+ Lymphocyte Count and Plasma Viral Load In HIV Infected Patients. Georgian Medical News. ISSN 1512-0112. No 4(121) April2005 Tblisi-New York Pg.51-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15908725&query_hl=1&itool=pubmed_docsum http://www.geomednews.org/ 7. Stvilia K, Meparidze M, Tsertsvadze T, Sharvadze L, Dzigua L. Prevalence of HBV and HCV infections and high risk behavior for blood born infections among general population of Tbilisi, Georgia. ANNALS of biomedical research and education, Tbilisi State Medical University. Volume 5, Issue4 , October-December 2005. . Pg: 263-265. http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is4_27.pdf http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is4_27.htm 8. Sharvadze Lali, Tsertsvadze Tengiz,. Gochitashvili Nino, Association between the occurrence of Herpes Zoster and various type of cellular immunity disorders in HIV/AIDS patients ANNALS of biomedical research and education, Tbilisi State Medical University. Volume 5, Issue4 , October-December 2005. Pg: 266-268 http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is4_28.pdf http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is4_28.htm 9. Gochitashvili N, Tsertsvadze T, Sharvadze L, Gabunia P, Gvaberidze M. Relationship of plasma viral load, CD4+lymphosyte count and clinical manifestation in HIV infected patients. ANNALS of biomedical research and education, Tbilisi State Medical University. Volume 5, Issue4 , October-December 2005. Pg: 260-262 http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is4_26.pdf 10. Tsintsadze M, Stvilia K, Vepkhvadze N, Gabunia P,Sharvadze Lali. HIV/AIDS epidsituation and prevalence of risky behavior at the penitentiary system’s facilities in Georgia (data of 2005) ANNALS of biomedical research and education, Tbilisi State Medical University. Volume 5, Issue , July-September 2005. Pg. 142-145 http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is3_11.htm http://www.tsmu.edu/ABRE/2005/v5is3_11.pdf 11. Sharvadze L, Tsertsvadze T, Gochitashvili N, Stvilia K, Dolmazashvili E. HIV prevalence among high risk behavior group persons with herpes zoster infection. Georgian Med News. 2006 Mar;(132):60-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16636383&query_hl=1&itool=pubmed_docsum 12. Stvilia K, Tsertsvadze T, Sharvadze L, Aladashvili M, del Rio C,Kuniholm MH and Nelson KE. Prevalence of Hepatitis C, HIV, and Risk Behaviors for Blood-Borne Infections: A Population-Based Survey of the Adult Population of T'bilisi, Republic of Georgia J Urban Health. 2006 Mar;83(2):289-298. http://springerlink.metapress.com/(31etageguyfrxv55qojbz455)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,17,20;journal,3,44;linkingpublicationresults,1:119977,1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16736377&query_hl=1&itool=pubmed_docsum 13. Sharvadze L, Tsertsvadze T ,Gochitashvili N, Srvilia K, Dolmazashvili E. Herpes Zoster in different age group patients SAKARTVELOS SAMEDICINO MOAMBE, ISSN 1512-1062. January –March 2006. Pg 110- 116 14. Gochitashvili N, Tsertsvadze T, Sharvadze Lali, Gabunia P, Dvali N, Amurvelashvili M.. Neurologic Complications In HIV Infected Patients. SAKARTVELOS SAMEDICINO MOAMBE, ISSN 1512-1062. January –March 2006. Pg 91- 96 15. Sharvadze Lali, Tsertsvadze Tengiz, Gochitashvili Nino, Kakabadze Tea, Dolmazashvili Ekaterina IFN/RBV Treatment induced Anemia and its Correction with Epoetin alfa in Patients with hepatitis C. Georgian Med News 2006 August (137): ISSN 1512-0112 pg. 62-65 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16980747&query_hl=2&itool=pubmed_docsum 16. Sharvadze Lali, Tsertsvadze Tengiz, Gochitashvili Nino, Bolokadze Natalie, Dolmazashvili Ekaterina Peculiarities of herpes zoster in immunocompetent and immunocompromised hosts. Georgian Med News 2007 Dec. (141): pg. 50-3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17261887&query_hl=2&itool=pubmed_docsum 17. Sharvadze Lali. Tsertsvadze Tengiz, Gochitashvili Nino, Bolokadze Natalie, Gabunia Fati Herpes Zoster in HIV/AIDS patients. Relationship Between CD4+ Count, Disease Complications and Other Immunological Disorders. SAKARTVELOS SAMEDICINI MOAMBE, January –March 2007. Pg 15-21 18. Sharvadze L, Gochitashvili N, Tophuria Anna, Bolokadze N, Tsertsvadze T. IFN/RBV treatment induced neutropenia and its correction with neupogen in patients with hepatitis C. Georgian Med News. 2007 Jun ;( 147):52-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17660602&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum 19. Apkhaidze S. Sharvadze L, Bolokadze N. The Role of Drugs Abusement in HIV Infection within the Spreading of AIDS and the Specifications of its Treatment. Saqartvelos Samedicino Zhurnali 2007. October- December. pg 34-38. 20. Tsertsvadze T.N. MD, PhD, Bolokadze N. MD, PhD, Sharvadze L.G. MD, PhD, Gabunia F. MD. PhD, Dvali N. MD. “Antiretroviral treatment in Georgia”. Georgian Medical News. December, 2008. pg. 10- 16 21. Chkhartishvili N. MD, MPH, Dvali N. MD, Gochitashvili N. MD, PhD, Tsertsvadze T.N. MD, PhD, Sharvadze L.G. MD, PhD. “Use of laboratory tools for the detection of HIV drug resistance in routine. Clinical care in Georgia”. Georgian Medical News. December, 2008.pg. 16-22 22. Tsertsvadze T.N. MD, PhD, Dolmazashvili E.R. MD, MPH, Abutidze A.T. MD, Sharvadze L.G. MD, PhD. Karchava M. MD. “Assessment of liver fibrosis and cirrhosis by transient elastography among patients with chronic HBV and HCV infection in Georgia”. Georgian Medical News. December, 2008. pg. 38-42 23. Sharvadze L.G. MD, PhD, Nelson K.E. MD, PhD, Imnadze P. MD, PhD, Karchava M. MD, Tsertsvadze T.N. MD, PhD. “Prevalence of HCV and genotypes distribution in general population of Georgia”. Georgian Medical News. December, 2008. pg. 71-77. 24. N. Badridze, MD. L. Sharvadze. MD, PhD. L. Gatserelia. Chkhartishvili N. MD, MPH. Abutidze A.T. MD. “Prevalence of hepatitis B and C among HIV positive patients in Georgia and it’s associated risk-factors”. Georgian Medical News. December, 2008. pg 54-60. 25. Tsertsvadze T.N. MD, PhD, Sharvadze L.G. MD, PhD, Karchava M. MD, Dolmazashvili E.R. MD,MPH, Nelson K.E. MD, PhD. “Acute/recent HCV infection. Clinical laboratory variants. Host and viral characteristics”. Georgian Medical News. December, 2008. pg. 43-49 26. Sharvadze L.G., MD,PhD, Tsertsvadze T.N., MD, PhD; Bolokadze N.E., MD, PhD; Sakandelidze T.G., MD,PhD, Zhamutashvili M.T., MD, PhD. “Herpes Zoster In Immunocompetent and Immunocompromised Patients”. South Caucasian Dermatology and Venerology News. Issue #6. 2009. 27. Bolokadze N.E. MD, PhD , Sharvadze L.G. MD, PhD; Dolmazashvili E.R. MD, MPH, Abutidze A.T. MD, Tsertsvadze T.N. MD, PhD. “Mucous membrane diseases in HIV/AIDS patients”. South Caucasian Dermatology and Venerology News. Issue #6 Issue #6. 2009 28. Sharvadze L.G. MD, PhD, Dolmazashvili E.R. MD,MPH, Bolokadze N.T. MD, PhD, Rukhadze N.Z. MD, Tsertsvadze T.N. MD, PhD “DERMATOLOGICAL MANIFESTATIONS IN HIV/AIDS PATIENTS”. South Caucasian Dermatology and Venerology News. Issue #6 (In print) 29. Gabunia P.G. MD, PhD; Sharvadze L.G. MD, PhD; Mshvidobadze K.B MD, PhD, Lanchava N.K. MD, Tsertsvadze T.N. MD, PhD. “SKIN CRYPTOCOCCOSIS IN HIV/AIDS PATIENTS – CASE DESCRIPTION”. South Caucasian Dermatology and Venerology News. (In print) 30. EXPERIENCE OF ANTIRETROVIRAL TREATMENT IN GEORGIA Tengiz Tsertsvadze, Natalia Bolokadze, Nino Gochitashvili, Lali Sharvadze, Otar Chokoshvili, Natia Dvali, Amiran Gamkrelidze, Lali Khotenashvili, Srdan Matic, Cent Eur J Public Health 2009 Mar.17 (1):25-30 31. Sharvadze LG, Gogichaishvili Sh., Sakandelidze TsG, Zhamutashvili MT, Chkhartishvili N. Re-treatment of patients with hepatitis C who failed to respond (nonresponders) to previous treatment.” Georgian Med News. 2009 Jan;(166):61-4. 32. Sharvadze L, Karchava M, Bolokadze N, Gatserelia L, Tsertsvadze T. Safety and efficacy of systematic administration of filgrastim to prevent neutropenia and infections in patient with hepatitis C. Georgian Med News. 2009 Oct;(175):32-5 33. Karchava M, Sharvadze L, Gatserelia L, Badridze N, Tsertsvadze T Prevailing HCV genotypes and subtypes among hiv infected patients in Georgia. Georgian Med News. 2009 Dec;(177):51-5

სახელმძღვანელოები:
1. კოდუა თენგიზი. შარვაძე ლალი. ჩ ჰეპატიტი. თბილისი 2000წ. გვ.111 2. თენგიზ ცერცვაძე, ნინო გოჩიტაშვილი, ლალი შარვაძე, ნინო ბადრიძე. დედიდან ბავშვზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკა. “ფოუნტაინ ჯორჯია.” თბილისი 2003. 62-ე გვერდი 3. თენგიზ ცერცვაძე, ფატი გაბუნია, ლალი შარვაძე, ნინო გოჩიტაშვილი, მაია ცინცაძე, მარინა დგებუაძე. დედიდან ბავშვზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკა. თბილისი 2007. 111-ე გვერდი 4. თენგიზ ცერცვაძე, არჩილ სალაყაია, ნანა ქირია, ლალი შარვაძე, ფატი გაბუნია, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის კოინფექციის მართვა თბილისი 2007. 61-ე გვერდი

გაიდლაინები:
1. აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა. კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია (გაიდლაინი) თბილისი, 2007წ თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე, ფატი გაბუნია, ნინო გოჩიტაშვილი. 2. აივ ინფექცია/შიდსის დედიდან ბავშვზე გადაცემის პროფილაქტიკა კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია (გაიდლაინი) თბილისი, 2007წ. თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე. ფატი გაბუნია, ნინო გოჩიტაშვილი. 3. აივ ინფექცია. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა. კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია –გაიდლაინი თბილისი, 2007წ. თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე, თეა კაკაბაძე. 4. აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის კოინფექციის მართვა. კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია (გაიდლაინი). თბილისი, 2007წ. თენგიზ ცერცვაძე, ფატი გაბუნია, თეა კაკაბაძე, ლალი შარვაძე. 5. HჩV და HBV ინფექციების მართვა აივ კო-ინფიცირებულ ავადმყოფებში. კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია (გაიდლაინი). თბილისი, 2007წ. თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე. 6. ჩ ჰეპატიტის მართვა. კლინიკური სახელმძღვანელო რეკომენდაცია - გაიდლაინი. თბილისი, 2007წ. თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე, ეთერი ბოცვაძე. 7. „აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა“. სახელმძღვანელო რეკომენდაცია – გაიდლაინი. თენგიზ ცერცვაძე, ფატი გაბუნია, ლალი შარვაძე, ნატო ბოლოკაძე, თეა კაკაბაძე და სხვ. თბილისი, 2008წ. 8. „აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა“. სახელმძღვანელო რეკომენდაცია – გაიდლაინი. IV ვერსია თენგიზ ცერცვაძე, ლალი შარვაძე, ფატი გაბუნია, ეკატერინე დოლმაზაშვილი და სხც. თბილისი. 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4